Urmăriţi-ne:

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

acasă OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

PNDR

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

Status: Fonduri epuizate (sesiune închisă la 21.03.2019)

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

 

BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

 

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 100.000 euro pentru achiziții simple;
– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 

Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

Ferme mari:
– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 

Forme asociative :
– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2019
Fără obținere de material de înmulțire şi plantare fructifer
75 de puncte pentru perioada 15 februarie – 15 martie
60 de puncte pentru perioada 16 martie – 15 aprilie
50 de puncte pentru perioada 16 aprilie – 15 mai
35 de puncte pentru perioada 16 mai – 15 iunie
25 de puncte pentru perioada 16 iunie – 15 iulie
10 de puncte pentru perioada 16 iulie – 15 august

 

Obținere de material de înmulțire şi plantare fructifer<
50 de puncte pentru perioada 15 februarie – 15 martie
45 de puncte de puncte pentru perioada 16 martie – 15 aprilie
35 de puncte pentru perioada 16 aprilie – 15 mai
25 de puncte pentru perioada 16 mai – 15 iunie
15 de puncte pentru perioada 16 iunie – 15 iulie
10 de puncte pentru perioada 16 iulie – 15 august

 

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 de puncte.

Submăsura 4.3.I – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII

Status: ACTIV (sesiune deschisă până la 31.08.2019)

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:
• Modernizarea infrastructurii de irigații;

 

BENEFICIARII:
• Organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2019

70 de puncte pentru perioada 6 februarie – 28 februarie
60 de puncte pentru perioada 1 martie – 31 martie
50 de puncte pentru perioada 1 aprilie – 30 aprilie
40 de puncte pentru perioada 1 mai – 31 mai
30 de puncte pentru perioada 1 iunie – 30 iunie
25 de puncte pentru perioada 1 iulie – 31 iulie
20 de puncte pentru perioada 1 august – 31 august

 

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.3I este de 20 de puncte.

Submăsura 4.3 beneficiază de cea mai mare alocare de fonduri, în valoare de 200 milioane de euro, iar proiectele pot fi depuse până la 31 august 2019.

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Status: INACTIV

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIVE:
• îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
• Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
• Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
• Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

BENEFICIARII:
• Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
• Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de până la 500.000 SO (valoare producție standard) și ferme zootehnice cu dimensiune economică de până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
• pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
• pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
• pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare
integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de peste 500.000 SO și ferme zootehnice cu dimensiune economică de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

• pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro;
• pentru proiectele care prevăd construcții- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
• pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

 

Pentru cooperative și grupuri de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Status: INACTIV

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

 

OBIECTIVE:
• Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
• Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
• Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
• Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

 

BENEFICIARII:
• Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole
• Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Status: În consultare publică

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

BENEFICIARII:
• Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică: Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3/5 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

 

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri presupune îndeplinirea în mod obligatoriu
a următoarelor condiții:
comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare;
înființarea platformelor/ amenajărilor privind gestionarea gunoiului de grajd conform normelor de mediu în vigoare cu respectarea condițiilor de bune practici prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, în cazul în care exploatația vizează creșterea animalelor; în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă/ amenajare privind gestionarea gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de afaceri se va detalia acest aspect;

stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată;
în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT- ului în care este înregistrată exploataţia;

din Planul de afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole;

Pentru exploatații viticole
în cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 1205/2018, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului.

Pentru exploatații pomicole
în cazul plantaţiilor pomicole existente sau vizate pentru înfiinţare/ reconversie, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa la Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere și solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional.

În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului). Aceasta se aplică doar în cazul acțiunilor de plantare.

 

În cazul proiectelor din sectorul pomicol se aplică „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul plantațiilor de afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează) sau nu sisteme de irigații.

 

În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2.

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2 pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2.

 

Informațiile privind obținerea studiului necesar recalculării notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2 se regăsesc pe pagina web a Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești – Mărăcineni la următoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.

 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a pepinierelor, materialul săditor (de plantare)/de înmulțire utilizat trebuie să fie din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară. Documentul justificativ va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată.

 

N.B.
În cazul în care, prin intermediul Planului de afaceri, solicitantul propune dezvoltarea unei exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr. 348/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul exploataţiilor care presupun consolidarea plantațiilor viticole, materialul săditor utilizat trebuie să fie din categoria biologică certificat, condiție care va fi justificată la a doua tranșă de sprijin. Încadrarea materialului săditor în categorii biologice se va face în conformitate cu prevederile Ordinului 550/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atenție! Pentru a fi eligibili pentru finanțare prin sM 6.3, solicitanții trebuie să fie înscriși la APIA, ANSVSA sau Registrul Agricol cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului (condiție care se aplică doar primului cod atribuit vreodată exploatației fermierului). Nu este obligatoriu ca cele 24 de luni să fie consecutive.

 

În cadrul acestei sesiuni, proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zonamontană vor beneficia de alocare distinctă.

Încadrarea exploatației într-un UAT din zona montană, se va marca în Cererea de finanțare și trebuie să corespundă cu înregistrarea în IACS – APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM), realizându-se conform Anexei nr. 15 „Lista UAT-urilor din zonele montane” la Ghidul solicitantului.

 

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei acestora.

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Status: INACTIV

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

 

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
• Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
• Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

 

BENEFICIARII:
• Microîntreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
• Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 90% din costul total al proiectului:
• nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Status: INACTIV

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
• creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
• crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a
infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

 

OBIECTIVELE acestei submăsurii sunt:
• Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
• Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

 

BENEFICIARII:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care nu sunt generatoare de venit și nu va depăși:
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială;
– 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin;
– 2.500.000 Euro/comună, pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată (pentru extindere, 1.500.000 euro);
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective fără a depăși valoarea maximă/comună/tip de sprijin.

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

Status: ACTIV (sesiune deschisă până la 30.06.2019)

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.

 

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi
• Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;
• Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;

 

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
• Fermierii;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii Locale;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și dealimentație publică

POR

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

POR 2.1.A – Microîntreprinderi

Status: ACTIV – Perioada de depunere: 08.07.2019, ora 12:00 – 08.11.2019, ora 12:00

 

Solicitanți eligibili

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.

 

Valoarea ajutorului acordat

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (200.000 de euro).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

 

Tipuri de investiții finanțate

Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

1. Investiţii în active corporale

a. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

b. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

c. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

 

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

 

3. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e- shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibilie proiectele care includ doar investițiile menționate la punctele 1.c și/sau 3. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (de ex. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.

 

4. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023

 

5. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

 

Categorii de cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

1.1 Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisioane, cote și taxe

3.4. Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

3.5. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;

– plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie;

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziţii.

3.6. Asistenţă tehnică

Pentru proiectele ce includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului „Cheltuieli pentru investiția de bază” și detaliate la capitolul „Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”, punctele: 3.1. „Studii de teren”, 3.2. „Obținere avize, acorduri, autorizații”, 3.3. „Comisioane, cote, taxe”, 3.4. „Proiectare și inginerie”, 3.5. „Consultanță”, 3.6 „Asistență tehnică”.

Pentru proiectele ce nu includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului „Cheltuieli pentru investiția de bază” și detaliate la capitolul „Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”, punctele: 3.2. „Obținere avize, acorduri, autorizații”, 3.5. „Consultanță”.

 

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

4.3. Active necorporale:

– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

– Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

 

5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

– Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

– Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul a. ”Construcţii şi instalaţii”

 

6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA

 

7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

 

Categorii de cheltuieli neeligibile

1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

2. achiziționarea de terenuri și/sau construcții,

3. costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere

4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – de ex.: salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)

5. costuri de personal

6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,

7. contribuția în natură

8. amortizarea

9. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

10. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

11. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții

12. Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

POR 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Status: INACTIV

Solicitanți eligibili

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM” la Ghidul Solicitantului din cadrul apelului prezintă detalii suplimentare în acest sens.

 

Solicitantul de finanţare va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii).

 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor (conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004).

 

Atenție! Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa (pre)contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă. În acest context, în special în cazul proiectelor incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între depunerea cererii de finanțare și demararea etapei (pre)contractuale poate fi relativ extinsă.

 

În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia. Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

 

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia

a. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

c. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

 

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția 2.b. de mai sus rămâne aplicabilă.

 

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

 

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.

 

Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

 

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Datele privind numărul mediu anual de salariaţi sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

 

5. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate

A se vedea punctele J., K. și L. din modelul standard al declarației de eligibilitate (Anexa 1.1 la ghidul specific)

 

6. Locul de implementare a proiectului

a. Locul de implementare a proiectului este situat în:

– în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

– în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

 

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

 

Cererea de finanțare trebuie să fie depusă, prin intermediul aplicației MySMIS, la organismul intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare în care urmează a se implementa proiectul. O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare. Cu titlu de exemplu, extinderea capacității a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, dotarea a două spații de producție (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară etape din același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

 

b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

 

c. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului):

 • Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare). În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

– este liber de orice sarcini sau interdicţii

– nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti

– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR. Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

 • Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele.

 

d. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

 

e. Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

 

Valoarea ajutorului acordat

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion euro și maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional aplicabile.

 

Contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional.

Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii), după cum urmează:

 

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • 55% pentru Regiunea Vest
 • 40% pentru toate celelalte Regiuni

 

Pentru întreprinderi mici, microîntreprinderi:

 • 45% pentru Regiunea Vest
 • 30% pentru toate celelalte Regiuni.

 

Prin excepție, contribuția minimă a solicitantului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%, indiferent de categoria IMM în care se încadrează solicitantului ori regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Excepția nu se aplică proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderii mijlocii, caz în care contribuția solicitantului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de minimum 55%.

 

Tipuri de investiții finanțate

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Investiții în active corporale

– lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

– achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

 

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

– trebuie să fie amortizabile; – trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

 

 • Investițiile trebuie să constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

-Nu se consideră că investiția a fost demarată dacă, asupra imobilului ce face obiectul investiției, au fost efectuate și finalizate lucrări de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare. Orice lucrări de demolare, realizate în cadrul proiectului (inclusiv încheierea unui contract pentru execuția lucrărilor de demolare), trebuie să fie demarate după depunerea cererii de finanțare.

 

Atenție! – pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu autorizării: Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate. Perioada de 5 ani se calculează de la data finalizării implementării proiectului anterior. Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

 

 • Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.

-Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

 

 • Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 12 luni și nu depășește data de 31.12.2023

-Perioada de realizare a activităților proiectului (perioada de implementare) după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

-Perioada de implementare a proiectului cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu completarea cererii de finanțare (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

 

 • Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

 

Categorii de cheltuieli eligibile

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

– Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

– Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii.
 • achiziționarea semnăturii electronice

– Comisioane, cote și taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

– Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

– Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului
 • plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

– Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 

Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Atenție! Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%. În cazul proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderii mijlocii, contribuția programului la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

 

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

 

4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

– trebuie să fie amortizabile

– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

 

Capitolul 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

 

Categorii de cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,

c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere

d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)

e. costuri de personal

f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor

g. contribuția în natură

h. amortizarea

i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.

l. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

m. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar

n. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

SUN

START-UP NATION

Solicitanti eligibili

Pot aplica pentru finanțare societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation și care îndeplinesc cumulativ,
la data completării planului de afaceri online, toate condițiile de eligibilitate ale programului:

 

a) sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

 

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

 

d) au capital social integral privat;

 

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

 

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

 

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

 

h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

 

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în
continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

 

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

 

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

 

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

 

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de
acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

 

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte  regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru
întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

 

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

 

Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

 

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

 

l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

 

m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași
activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

 

n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care
a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată
definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.

Valoarea ajutorului acordat

Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

Prin Programul START UP NATION se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Tipuri de activități și domenii finanțate

Domeniile de activitate care vor fi finanțate și punctate, conform grilei de punctaj, sunt:

1) Producție
2) Servicii, inclusiv serviciile creative definite conform HG 859/2014 (restaurante, cafenele, service-auto, spalatorie, rent-a-car, agentii turistice, educație, domeniul sportiv, medical, publicitate, evenimente, etc.)
3) Comerț și alte activități.

Categorii de cheltuieli eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

 

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza
unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie
locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.

 

c)(1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru  călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de
transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

 

e) Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

f)Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 

g) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii
de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 

h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără
hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.

 

i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică; NB: se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

 

j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;

 

k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

 

l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

 

m) Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este
eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.

 

n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

 

o) Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

 

Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.

 

Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Categorii de cheltuieli neeligibile

– Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează.

– Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,
servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică

– Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

– Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.